Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Branov v Raportu podruhé

Minulý týden vyšel v Raportu další článek o Branově resp. o výstavbě ČOV. V článku je v  krátkosti pospaná současná situace. Opět děkuji Raportu, že mohu článek zveřejnit.

Branovští nejsou schopni najít společnou řeč

ČISTIČKA STÁLE V NEDOHLEDNU

BRANOV Velice nepřehledná situace panuje v obci Branov, pokud se týká výstavby čistírny odpadních vod. Na podzim loňského roku jsme na stránkách Raportu o vývoji této kauzy podrobně informovali. Ani po půl roce řešení problematiky příliš nepokročilo a stále není známo, kdy (a jestli vůbec) bude stavba zahájena.

 

„Máme zajištěné finance, vysoutěženého zhotovitele stavby, platné je i stavební povolení. Vše se ale protahuje, protože občanský spolek Za společný Branov neustále posílá na všechny strany stížnosti a vše zpochybňuje, takže než se jeho stížnosti prověří, utíká spousta času,“ říká starosta obce František Štiller. Obává se, aby se neopakovala situace z roku 2015, kdy obec musela již „přiklepnutou“ dotaci vracet. „Tehdy jsme dostali 24 milionů, částku jsme museli vrátit a ta pak „šla na Slabecko,“ konstatoval v podzimním rozhovoru pro náš týdeník starosta Štiller.

S tím však nesouhlasí Karel Sklenička, opoziční zastupitel za Za společný Branov. „Samozřejmě spolek jisté aktivity vyvíjí, i když bych je neoznačil jako stížnosti. Chceme jen, aby vše probíhalo transparentně, aby občané věděli o všech krocích, které obec v souvislosti s ČOV podniká, aby nedocházelo ke zbytečným pochybením. Pan starosta s námi ale nehodlá komunikovat a již několikrát řekl, že pro něj nejsme partner k jednání. Samozřejmě bychom raději uvítali cestu smíru,“ vysvětluje Karel Sklenička. Podle jeho slov jsou minimální poža­davky spolku Za společný Branov, aby bylo umístění ČOV posunuto do rokle, aby byla vyřešena příjezdová cesta, která vede čás­tečně po soukromých pozemcích, a jasně definována realizace přípojek.

Dva kroky směrem vpřed ale byly přeci jen v poslední době udělány. Před dvěma týdny proběhlo společné jednání na Ministerstvu zemědělství ČR. Zúčastnili se ho představi­telé obce, spolku, MZe a Státního fondu ži­votního prostředí (SFŽP). „Na schůzce se řešily převážně otázky financování stavby. Naše připomínky, že je v celé akci dost, ne­známých a zvláštních postupů, se ale moc neřešily,“ popisuje Karel Sklenička.

Druhý krok byl udělán na mimořádném zasedání zastupitelstva obce v pátek 17. března. Na doporučení Ministerstva vnitra ČR zde byla schválena tzv. „Dohoda o narovnání“ mezi obcí Branov a společností Zepris s.r.o., která by měla být zhotovitelem díla (výstavby ČOV). Podpisem této dohody byla de facto zlegalizována smlou­va o dílo uzavřená v prosinci 2014 se dvěma dodatky, která ovšem tehdy nebyla schvá­lená zastupitelstvem a tudíž byla neplatná. Zároveň byl schválen dodatek č. 3, který řeší cenu díla a platební podmínky. Včetně DPH a rezervy by měla stavba přijít na 30 915 500 korun. Na schůzce na MZe sdělila úřednice SFŽP, že pokud obec předloží do konce dub­na všechny potřebné doklady, muže být roz­hodnuto o přidělení dotace. Jak se zdá, zahájení stavby by tedy nemělo stát nic v cestě. Jenže podle zastupitele Karla Skleničky pořád není dořešena otázka příjezdové cesty k ČOV „Obecní úřad stále počítá s tím, že stavební stroje a následně i obsluha čističky budou jezdit po sporné účelové komunikaci, která je na soukromých pozemcích a s jejich majiteli zatím nikdo nejednal. Navíc nám bylo na ministerstvu doporučeno, abychom svolali společnou schůzku a poku­sili se alespoň v některých bodech najít shodu. Starosta ale schůzku posunul až po jednání mimořádného zastupitelstva, kde byla již schválena smlouva o výstavbě ČOV, tak­že nevím, o čem bychom měli jednat. Co se bude dít dál, opravdu netuším,“ posteskl si opoziční zastupitel.

Tomáš Bednařík

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.