Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Názor na výstavbu ČOV na Branově "z venku"

Byl jsem požádán panem Čapíkem, zda bych mohl na stránkách spolku zveřejnit jeho pohled na výstavbu ČOV na Branově. Takže tímto tak činím:

 Dobrý den všem.

V těchto dnech jsem byl vedením spolku „ Za společný Branov“ požádán abych zastupoval občanský spolek ve věcech záměru stavby ČOV v obci. Jsem ředitelem sdružení právnických a fyzických osob, kde působí manažeři projektů, odborníci ochrany přírody a krajiny, odborníci různého obchodního zaměření včetně těch se zaměřením na vodní a odpadové hospodářství, právníci s odborným zaměřením a odborníci na dotační politiku z národních zdrojů v ČR a zdrojů fondů EU

. Zastoupení spolku jsem přijal a hned v úvodu musím pro případné „zlé jazyky“ prohlásit, že své zastoupení spolku činím bez jakéhokoliv nároku na odměnu pro sebe, případně sdružení.

Hned v úvodu musím vysoce a kladně hodnotit samotný záměr obce postavit ČOV, neboť obec Branov uvedené zařízení vskutku potřebuje. Žel, ale je to pro zatím vše, co mohu k uvedenému záměru pozitivně říci. Do věci jsem vstoupil tak říkajíc za pochodu, kdy řada věcí je již administrována dotčenými orgány. V této situaci v zastoupení spolku jsem se účastnil dílčího jednání k části stavby SO 4 – přístupová cesta k ČOV. K tomu jsem se seznámil v terénu s prostorem, kde má být ČOV stavebně realizována. Na internetové stránce spolku jsem četl článek ČOV..."vše by mělo být v pořádku" jehož autor zde ke škodě věci není uveden. Nedověděl jsem se tedy na koho má pan starosta tak říkajíc údajně spadeno. Nejen z textu, ale z osobního poznání, vyslechnutí různých stanovisek, postojů funkcionářů obce, názorů občanů jsem pochopil, že jinak dobře míněný investiční záměr stavby ČOV, který se má prakticky dotknout většiny občanů obce je předmětem napětí, nepochopení, ale také různých obav. Přesto a právě proto mi dovolte několik zatímních stanovisek a poznámek k věci.

- Účastnil jsem se na obecním úřadě jednání k části stavby ČOV – stavby SO 4 – přístupová cesta. Měl jsem možnost vidět výkres této části stavby a zjistil, že výkres je zjevně chybný. Kontrolou na místě pak toto podezření bylo pracovníkem příslušného speciálního stavebního úřadu (odbor dopravy) mé stanovisko potvrzeno. Důsledek? Jednání a stavební řízení je přerušeno do doby, dokud obec nepředloží opravenou dokumentaci a sjedná další nápravu. Stavba SO 4 – přístupová cesta nemá a v době možné stavební činnosti nebude mít stavební povolení.

Tato ale i jiné skutečnosti mají a mohou mít vážné důsledky pro realizaci ČOV, které již některá stavební povolení mají. Realizovat stavbu za této situace by se investorovi a dodavateli stavby nemuselo vůbec vyplatit.

Prohlídkou místa kde má být vlastní stavba ČOV umístěna a realizována mě do jisté míry překvapil rozdíl mezi skutečností o proti dokumemntaci a hodnocení území jako takového. Na první dojem se zdá, že zvolené místo je z hlediska umístění ČOV vcelku dobré a potvrzují to i některé výstupy příslušné dokumentace a závěry dotčených orgánů. Zdá se, že je vše v pořádku. Konfrontace skutečné stavu s popsaným vyhodnocením provedeném dříve v rámci přípravy schvalovacích procesů jsem na místě nabyl dojmu, jako by popisované území, jeho charakteristika v podkladech stavby se týkala úplně jiného území. V konfrontaci ze skutečným stavem se realizace stavby v daných podmínkách bez potřebného doplnění a změn může stát velmi komplikovanou záležitostí a to nejen z hlediska stavebně technických podmínek, ale i z hlediska možných a vážných zásahů do zájmů ochrany přírody a krajiny. Za mnohá léta působení v této oblasti vím, že věci jsou ve skutečnosti mnohdy jinak, než jak se případně napsané a vyhodnocené bezvadně uvádí. Přiznávám, že zatím nemám dostatek potřebných informací, nemohu se vyjádřit přesněji, ale určité množství závažných pochybnosti jsem kontrolou místa umístěný ČOV bohužel nabyl. Tento postřeh neznamená, že stavbu nelze realizovat, ale pokud nebudou řešeny některé velmi zásadní věci týkající se vztahu stavby, místa, typu umisťovaného zařízení a dalších vztahů, pak se mé zatímní pochybnosti spíše potvrzují. Věc uvádím i proto, že nedobrá příprava má za následek značné náklady, na které obec být připravená nemusí. Důsledky se většinou projeví později, až po realizaci stavby. Pro dobro věci sám doufám, že budou mé pochybnosti eliminovány. Své pochybnosti chci vyvrátit, nebo potvrdit a výsledek sdělím v potřebném čase spolku. Za tímto účelem se budu snažit seznámit se všemi potřebnými podklady. Obrátím se i na investora akce – obec Branov a doufám, že dobré věci nebudou kladeny žádné zbytečné překážky například v tom, že se kdokoliv snažil potřebné neposkytnout případně zatajit.

Samotné ústní jednání vedené na obecním úřadě mě překvapilo také. Nejsem s obcí ničím spojen, nemám zde žádné osobní zájmy, nežiji zde a to mi umožňuje určitý pokud možno nezaujatý pohled na problémy, s kterými jsem v zastoupení spolku konfrontován. Především jsem překvapen nízkou úrovní komunikace obce s občany a naopak. Tak říkajíc převažují „negativní vlny“ , dokonce se prolínají dávné generační křivdy, ale především se projevuje velmi špatná úroveň komunikace samotného vedení obce s občany.

Tento poznatek, že tak to na Branově je mi dnes potvrzují i úředníci dotčených orgánů veřejné správy. Co považuji za největší chybu? Netransparentnost veřejné správy obce. Chybí otevřenost, podkladovost různých tvrzení. Například na samotném jednání mě někteří členové zastupitelstva obce neformálně informovali o tom, že stavba ČOV je finančně zajištěná a finance schváleny. Zjistil jsem, že je to pravdou tak na půl a mnohé není jisté. Vzhledem k tomu, že detailně znám procesy dotační politiky národních zdrojů a dále případně zdrojů EU, mám velmi silné pochybnosti i vzhledem k textu samotného článku, kde se dovídám, že jakýsi p. Š finance v této době zajišťuje. Od jiných členů zastupitelstva se pak dovídám, že zatím zastupitelstvo neschvalovalo příslušné smlouvy k přijetí dotace, přesto, jiný zastupitel tvrdí, v září nastupují bagry. Čert se v tom vyznej. Na jedna paní povídala však nedám, budu vycházet z faktů a ty které znám a mám, hovoří o mnohém.

Z článku zaznívá mnoho pochybností, je zřejmé, že autor je občanem obce, ale mnoho konkrétního ve skutečnosti neví. Ptám se proč? Co je na investičním záměru v malé obci nutné tajit, že někteří členové téhož zastupitelstva nemají dostatek informací, neznají stav věci a dokonce jsou jim informace upírány? Tento způsob je na škodu všem. Nemám pochybnosti o dobré vůli některých členů a funkcionářů zastupitelstva samotného. S některými jsem hovořil a bylo to podmětné a poznal jsem, že diskuse na všechny strany je v obci možná. Přesto jsem ze své několikahodinové návštěvy obce zatím nabyl spíše smíšených dojmů, ale věřím v možný obrat.

Zásadní otázkou je samotné financování. Nikdo z občanů mi nedokázal nic říci, odpovědi funkcionářů jsou neurčité a nepřesvědčivé. Ptám se proč? Vždyť se jedná výhradně o veřejné prostředky a občané jako uživatelé ČOV musí znát odpovědi. Musí je znát i obec a není to jenom o ceně stavby, ale i jiných nákladech, dotačních podmínkách apod. Zatím se domnívám, že mnohé v této věci dosud není jasné ani investoru samotnému. Tato věc je tak vážná, že se k ní vrátím v brzké době samostatným vyjádřením a doporučením pro potřebné stanovisko samotné občanského sdružení.

Závěrem, stavba ČOV ano, ale za jasných podmínek, za jasných okolností se znalostí věci. Bohužel je u nás poměrně mnoho „pomníků“ dobrých obecných záměrů, které se díky neprofesionalitě, nepřipravenosti a podcenění ve skutečnosti staly „hrobem“ nejedné obci a města. Důsledky jsou nedozírné. Právě tato obava vede občanský spolek „ Za společný Branov“ k opatrnosti a vedení obce by měla mít pro tuto opatrnost pochopení. V této věci se nejdná o opoziční postoj za každou cenu, nejedná se ani o to samotný záměr potopit, jak jsem také zaslechl.Jedná se o to, aby bylo vše dobře připraveno, zajištěno, pojištěno, aby varinta řešení ČOV byla co nejvhodnější, aby řešení stavby ČOV nepoškozovalo zájmy občanů a dotčených vlastníků, aby případná zátěž byla vhodně kompenzována a řešena. Skrátka a dobře, lidé v obci musí znát konkrétní stav věci, odpovědi a řešení. Je naprosto nepřijatelné, aby obec jednala ku příkladu tak, že jí doručené připomínky toho či jiného občana více jak rok neřeší a ignoruje. U starosty zvoleného na kandidátce ČSSD to považuji za naprosto nepřijatelné. Opoziční politika v komunální politice v tak malé obci nemá co dělat, je nesmyslem a domnívám se, že pokud někdo takto věc chápe, pak se buď snaží zjednodušit a zastřít své postoje spočívající v neochotě s občany jednat. Takové chování je nepřijatelné a koná je jen člověk s nekompetentním myšlením.

V úctě

Miloslav Čapík

Sdílej...

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.