Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

K vyjádření řadového občana p. K.Karnolda

V těchto dnech bylo do jednotlivých domů v Branově doručeno vyjádření řadového občana p. K.Karnolda. Chtě nechtě řadový občan p. K. Karnold tak oslovil širší veřejnost. Z obsahu vyjádření samotného, kde se p. K.Karnold vyjadřuje ke všemu možnému je patrno, že tuto jeho veřejnou reakci vyvolalo možná mimo jiné vydání bulletinu Občanského spolku „Za společný Banov“ a jeho obsah i když motivy jednání budou zřejmě širší. Může potěšit vyjádřený názor tohoto prostého občana, byť je provázeno hořkostí, směsí polopravd a účelových konstrukcí a vysvětlení. Snad právě proto by tato snaha veřejného vyjádření učiněné prostým občanem p. K. Karnoldem nestála ani za pozornost. Je však dobré pojmenovat a uvést věci tak jak ve skutečnosti jsou. V malé obci se všichni znají a řadoví občané si zde do talíře vidí a jistě si o tom myslí své. Ale p. K. Karnold není jen řadový občan, je zastupitelem obce a má tak odpovědnost za stav věcí veřejných. Právě proto mi dovolte, abych jako pověřený zástupce spolku, který spolek v problematice ČOV zastupuje a je tak podrobně informován, reagoval na veřejná vyjádření, které se dotýkají tak či onak spolku nebo účastníků řízení o to o to víc, když toto vyjádření jsou v mnohém naprosto nepravdivé a zavádějící, při skutečnosti, že samotný řadový občan p. K. Karnold má v daných věcech v postavení zastupitele obce sám dost másla na hlavě.

Z obsahu je patrno, jak p. K Karnoldovi tak říkajíc leží v žaludku situace k ČOV. Pane K. Karnolde k Vaší otázce, zda si spolek čističku přeje, pro Vás osobně zdůrazňuji – ANO PŘEJE! Vaše neutuchající snaha rozšiřovat opak je už kontraproduktivní. Proto si dovolím Vás tak trochu poopravit. Spolek nechce realizaci díla způsobem a parametry dle Vašich představ. Spolek ani nesouhlasí se stavem administrace a podmínkami financování záměru dle Vašich představ a toho co bylo občanům v podstatě vnuceno. Takto ekonomicky nepřipravené dílo neúměrně zatíží a může zničit rozpočet obce na mnoho let. V podstatě hrozí, že v rozpočtu obce dokonce nezbude ani přispění k Vašemu živobytí, prostřednictvím každoročně několika desetitisícového drobného pro Vaše řemeslné služby pro obec. Projekt není dobře připraven. Takových špatných příkladů po ČR je mnoho a není jistě náhodou, že některé osoby těchto případů jsou totožné s projektem v Branově. Chápu, že věc ČOV jako předseda stavebního výboru zastupitelstva obce vnímáte citlivě, téměř jako své dítě. Chci Vám říci, že pokud spolek aktivně vystupuje v dané věci, pak tak činí především proto, aby dosáhl nápravy mnohého, co bylo při řešení záměru takříkajíc z Vaší strany a vedení obce „opomenuto“. Proč se nepochlubíte tím, že pro naprostou netransparentnost, Vaší snahy rozhodovat o všem sám se komise zastupitelstva pod Vaším vedením, po kolikáté už, zase rozpadá? Sám uvádíte, že jakákoliv chyba může mít za následek krácení, nebo v horším případě i vrácení dotačních prostředků. Souhlasím s Vámi. A už se tak dokonce stalo. Připomínám veřejnosti, že dotační orgán už v důsledku chyb zkrátil předjednanou výši dotace o 5%. Tyto Vaše chyby a dalších zaplatí obec, tedy všichni. Vám to zjevně nevadí, milion sem, milion tam. Nestrašte prosím, že nemáme už žádnou šanci na ČOV, že teď nebo nikdy a že obec nakonec bude muset zaplatit ze svého 30 mil., pokud bude ČOV v budoucnu chtít. Podle Vás je těch 9. mil. dluhu, kterými chcete rozpočet zadlužit lepších. A kde jsou vícepráce, kde je hodnota odepsané rezervy, kde jsou úroky a příslušenství? Ono to nakonec nemusí být 9 mil. Kč, ale také mnohem víc! Zatím nikdo nepředložil záruky, že by to bylo jinak. Výše dluhu Vám je zjevně jedno. Rád bych Vám připomněl, že 9 mil. Kč představuje cca 2,5 násobek ročního rozpočtu obce v podstatné části příjmů. Rozpočet obce pro r. 2018 je už teď schodkový o téměř neuvěřitelných 29%! Ano, vykryjete z rezervy, ale ta takto tato bude do dvou let v podstatě zlikvidována. Co budete dělat, až nebude z čeho brát? Jen dluh zůstane. Tak se věci mají. Za angažovanost občanského spolku ve věci ČOV byste měl být jako předseda komise včetně obce samotné spolku vděčný. Díky této angažovanosti spolku a jeho kontroly muselo být aspoň v administraci projektu mnoho napraveno a ještě napravovat budete muset. Vím, co říkám. Umíte si jistě představit, kdyby všechny chyby vyšly najevo až po realizaci? Co by to znamenalo např. v podobě vracení dotačních prostředků? Spolek se svou činností snaží byť proti Vaší vůli předcházet zřejmým škodám a vážným možným zničujícím následkům pro obec. Pravdou je, že jste si prosadili riskantní investiční projekt. V důsledku jeho možného selhání v oblasti přecenění vlastní spoluúčasti a dalších rizik hrozí, že obec dříve nebo později nebude schopna včas hradit své závazky. Toto riziko hrozí právě Branovu jako malé obci. K projektu ČOV chybí řádné odborné zdůvodnění návrhu, fundovaná oponentura a odborné posouzení projektu zejména pak podrobné ekonomické posouzení projektu k rozpočtu obce, vývoji nákladů atd.

Za situaci přípravy celého záměru a stavu tohoto projektu nesou plnou odpovědnost všichni ti, kteří jej takto v dané podobě a nejasné situace prosazují. Projekt připravujete cca 10 Let, přičemž Vy sám téměř plných 8 let. Až s příchodem p. Štěrby příprava dostala určitou úroveň. Díky naprostému amatérismu a naivitě jste tam, kde jste. Tento amatérismus chcete přikrýt totálním zadlužením.

Pro záměr projektu ČOV a kanalizace Branov by pro každého stávajícího odpovědného člena zastupitelstva obce mělo platit, že by záměr celého projektu měl být podroben odbornému investičnímu posouzení ekonomických rizik a to odbornou specializovanou organizací. To by měl být v této věci jediný a poslední úkol končícího funkčního období zastupitelstva obce. O tom, zda-li má být projekt v daném stavu a podmínkách realizován, by mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo obce, vzešlé s podzimních komunálních voleb v r. 2018 a to právě s plnou a odbornou znalostí všech rizik a možností.

Jen tak lze vyvrátit nebo potvrdit všechny pochybnosti. Především právě Vy p. K.Karnolde, jako předseda stavební komise zastupitelstva obce spolu s finančním výborem máte v postavení veřejných osob jednajících v péči řádného hospodáře za povinnost požadovat výše uvedené odborné posouzení. V nedávné minulosti orgány činné v trestním řízení již v jiné souvislosti posuzovali úlohu členů kontrolního výboru zastupitelstva obce, tentokrát by to už nemuselo tak dobře dopadnout.

Krátce k Vašim vyjádřením řešení komunikace. Pravda je taková, že tuto řešíte 10 let a výsledek je rozhádaná obec, štvavá kampaň proti některým vlastníkům této komunikace a to jen proto, že hají svá vlastnická práva. Obec několikrát obdržela žádost o společné jednání o tom, aby věc projednalo zastupitelstvo obce. Jednání se neuskutečnilo, starosta věci do jednání zastupitelstva nepředkládá. Naopak nadřazeně posílá dopisy s tím, že jestli se Vám něco nelíbí, jděte k soudu. Starosta opravdu hodný své funkce. Vlastní občan obce až na posledním místě. Myšleno s nadsázkou, možná měli vlastníci dotčených pozemku ke své žádosti o řešení cesty přiložit nějaké to sele, pak by možná snad.... Váš popis stavu věci neodpovídá pravdě a skutkovému stavu, není potřeba mást veřejnost. Co vás k tomu vede, nevíme a ani vědět nechceme.

Ve svém vyjádření se p. K. Karnolde takříkajíc na dálku „ obouváte“ do dalších osob, mimochodem osob vážených a vzdělaných, kteří na rozdíl od Vás v životě pro společnost dokázali a učinili více. Mnohé znám a Vážím si toho, že jsem měl tu čest je osobně poznat a chovám k nim patřičnou úctu. Proto tato část Vašeho vyjádření nestojí spolku za žádnou reakci a Vaše odsudky a chování vůči jiným Vás nakonec sami doženou. Místo toho, abyste ve svém postavení tyto osobnosti, většinou jednatele úspěšných významných společností, působící v prostředí obce získávali pro potřeby a blaho obce, tak jsou tito dehonestováni, pomlouváni a čelí různým udáním u správních orgánů. Pokud to někdo dělá, a dokonce v jakémkoliv postavení z prostředí zastupitelstva obce, pak je naprosto nekompetentní a z hloupostí je víc než kamarád.

Pokud se týká toho, že by Ing. Pich zhoršoval životní prostředí v Zádolí a nevíte, jak tam dopadla kontrola, (na udání a jak o ní vůbec víte), pak Vás jménem spolku, který má ve svém poslání ochranu životního prostředí rád touto cestou informuji, že kontrola byla skutečně provedená a žádná nezákonnost vedoucí ke zhoršení životního prostředí zjištěna nebyla. Vaše starost o znečišťování životního prostředí v Zádolí je v kontextu věci vskutku dojemná. Jeden by jen stěží zatlačil slzy dojetí. Co je to však proti až „zločinnému“ prosazování umístění objektu ČOV do poklidného přírodního údolí Zádolí přímo pod okna rekreačních chat. Váš argument, že se budou moci na ČOV umístěné v rekreačním prostoru Zádolí napojit všichni vlastníci nemovitostí v tomto prostoru je jen Vašim evergreenem, neboť projekt ČOV a jeho rozpočet s tím ve skutečnosti vůbec nepočítá a obec na to peníze ani nemá. Na okraj jen dodávám, že Vaše spojení této problematiky s rodinnou tragedií rodiny Grundovích je v tomto kontextu od Vás naprosto nešťastné a jinak se tomu taký říká - hyenismus.

Je mi skutečně líto, že stavba ČOV rozděluje. Možná to ani nebude tak zlé, jak to prezentujete. Věřte, že spolek nemá potřebu vytvářet nějakou válečnou frontu, kopat nepřekročitelné příkopy a vytvářet nepřátelé. Nevyhlašujeme nikomu války, nenavrhujeme nikomu rozbít ústa nebo okna, jak to činí někdo jiný v obci.

Pravda je jednoduší. Nejsme v letech padesátých, budete si muset a nejen vy p. K. Karnolde zvyknout na to, že bulletin spolku tu je a bude. Budete si muset p. Karnolde se svými soukmenovci zvyknout na to, že si lidé už nechtějí od Vás donekonečna věšet bulíky na nos. Musím přiznat, že jsem Vám taky na začátku věřil. Pan starosta mi sám sliboval a nabídl setkání s tím, že mi řekne pravdu, vše objasní. Skutek utek. Proč tedy věřit tomu, co uvádíte? Být zastupitelem neznamená mít svou moc a jen svou pravdu a hlavně dělat si co chci. To si možná Vy a někteří další myslíte, ale to možné už opravdu není. Až budete zase někdy jako prostý občan zase pro veřejnost psát o tom jak je všechno v obci úžasné a jen několik jedinců to z řad spolku kazí, pak nezapomeňte napsat taký například o tom, proč byl starosta obce Branov v těchto dnech obviněn orgány činnými v trestním řízení z trestné činnosti, které se měl v postavení starosty obce dopustit a že tomuto trestnému řízení dnes čelí a tuto skutečnost tají. A aby to nebylo jen smutné, pak můžete přidat veselé historky o sportovním plesu s cca 12 účastníky a jak se i v tom málu tombolové sele ztratilo. Panečku to by p. Forman koukal, jak se to dělá.

K Vašemu závěrečnému P. S. nechci ani věřit, že to co zde uvádíte je vůbec možné a pravda. Pokud ano, pak je to žel odraz také toho, jak Vás tam mají opravdu rádi. To jste jim tolik ublížil? Nic méně, já nesouhlasím s těmito výstupy vůči Vám a jsem připraven v případě potřeby být nápomocen k tomu, aby se něco podobného nedělo nejen Vám, ale nikomu dalšímu. Jen doufám, že jste se v daných věcech již dříve obrátil na policii a já se tam přeptám. Pokud ne, pak bych musel mít silné pochybnosti o věrohodnosti tvrzeného.

Pane prostý občane K. Karnolde, závěrem bych Vás chtěl jako zástupce spolku požádat, abyste jako zastupitel obce učinil vše proto, aby se znesváření sbližovali, naslouchal všem názorům a hledal řešení k jejich řešení ke spokojenosti všech. Jménem spolku Vám děkuji za Vaše přání úspěchu občanskému spolku ve volbách. Toho si spolek od Vás, jak jsem byl informován, opravdu váží. Obec nemusí mít špatné vyhlídky. Myslím si to, proto, že jsem poznal zajímavé slušné a odpovědné lidi ve všech směrech v obci a chcete-li, na obou stranách rozděleného zastupitelstva a obce. Bohužel, ty špatné nebo všehoschopné jsem poznal jen na Vaší pomyslné straně. Žel, zatím nelze s Vámi sdílet ani názor, že se na jednáních zastupitelstva obce lze všechno dovědět. Pokud by tomu tak bylo, nikdy by situace v obci nebyla taková, jak vypadá dnes a Vy sám byste nemusel psát svá otevřená veřejná vyjádření, roznášet je po obci, kde se dá a MV by nemuselo ukládat rozsáhlá nápravná opatření obci.

Přeji Vám, aby se Vám dařilo, aby se Vám zejména dařilo ve zbytku volebního období být především odpovědným zastupitelem pro všechny. Je-li dohoda k řešením ČOV a dalším věcem s tím spojených možná, pak jsme připraveni s Vámi osobně a dalšími jednat. Zůstávám s přátelským pozdravem.

Miloslav Čapík
zastupující Občanský spolek „Za společný Branov“ v plné moci

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.